فروشگاه خرید دانلود فایل

فروش پایان نامه مقاله پروژه نرم افزار فیلم آموزشی کتاب های آموزشی تحقیق دانش آموزی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اثربخشی» ثبت شده است

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1303 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 265 

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران می باشد

قیمت فایل فقط 69,000 تومان

خرید

دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79- 1372 ) 

(بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه)

*اول:ضمیمه شدن اسامی شرکتهای نمونه
*دوم:ضمیمه شدن جداول زیر در قالب پیوست:
جداول توزیع فراوانی
جداول پایایی پرسشنامه ها
جداول آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 
جداول میانگین و انحراف معیار متغیرها
جداول آزمون معناداری متغیر اثربخشی
جداول آزمون رتبه بندی متغیرهای پیش بین ( فریدمن)
جداول متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون در هر مدل
*سوم:ضمیمه شدن پرسشنامه های زیر بصورت رایگان:
1.پرسشنامه آشنایی با مشتری
2.پرسشنامه قوت وضعف رقابتی
3.پرسشنامه توانایی درفناوری
4.پرسشنامه توانایی در مدیریت
5.پرسشنامه قیمت وکیفیت
6.پرسشنامه متغیرهای اثر بخشی (نوآوری،حاضر بودن،انعطاف پذیری)
چکیده:
نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌کنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد .
برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش کرد. بنا به گفته پیتر دراکر،‌اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت کنند. همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی که در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی که برای آنها ابداع می‌کنیم، کوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی که ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم ، این مسایل آنچنان تغییر کرده اند که راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، ( ایکاف ، 1375 ) . 
یکی از هدفهای این پژوهش تأکید بر امکان مقابله با مشکل مذکور است؛ به ویژه تأکید بر شرکتهای بازرگانی کشور که در شرایط خاصی از زمان قرار دارند . به نظر می رسد دیری نخواهد پایید که حمایت های خاص دولتها کاهش خواهد یافت و شرکتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشرکتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.
فصل اول این پژوهش، مقدمه ، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق،بیان مسأله ، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است. 
کلمات کلیدی:

اثربخشی

کنترل راهبردی

بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

مقدمه
تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شرکتها را مجبور به واکنشهای متعدد و سریع می نماید. شرکتهایی که محیط را نمی پایند و پویش نمی کنند، دچار مشکلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و کنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شرکتها از بیرون کنترل می شوند (رحمان سرشت، 2-181: 1377، به نقل از فیفر و سالانسیک) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به کارگیری کنترلهای راهبردی مناسب است. کنترل به مدیران کمک می کند تا تغییرات محیطی (مثل تغییر در ماهیت رقابت ) و آثاری که آنها بر پیشرفت شرکت دارند، زیر نظر داشته باشند (استونر، 964: 1379).
وقتی صحبت از پایداری شرکت می‌شود، رجوع به کنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد. اهمیت کنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود. کنترل راهبردی شرکت را برای آگاهی از محیط بیرونی و پاسخگویی به آن، که اغلب یک منبع سریع تغییر و غیر قابل پیش بینی است، مستعد می کند، (بند و اسکلن - 1995 ). کنترل راهبردی با  زیرنظر داشتن مسیر راهبرد در حال اجرا ، سر و کار دارد. مسایل و تغییرات در فرضیات بنیادی را کشف کرده، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد ، آیا حرکت در جهت درست است؟ آیا مسایل کلیدی درجای خودشان قرار دارند؟ آیا فرضیات درباره روندهای عمده و تغییرات، درست هستند؟ آیا کارهای حیاتی که لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آیا لازم است راهبرد تعدیل یا تعطیل شود ؟ (پیرس و رابینسون - 1988). 
به نظر می رسد که شرکتهای ایرانی هنوز به اهمیت اعمال متغیرهای کنترل راهبردی پی نبرده اند. عدم آگاهی کامل از محیط شرکت، پاسخگویی، در نتیجه اثر بخشی شرکت را کاهش می‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالی که توجه پیوسته به متغیرهای محیطی موثر و انتخاب و اجرای راهبرد مناسب، باعث خواهند شد که سازمان بطور پیوسته عملکردی بالا داشته باشد.فرضیات اساسی و بنیادین سازمان باید نتیجه پویش محیط باشند. فرضیات مذکور در طی اجرای راهبرد، باید به طور پیوسته پاییده شوند. در غیر این صورت ممکن است، فرضیات حاصل از پویش اولیه محیط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تکیه بر آنها باعث کاهش عملکرد سازمان شود.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش 
-- مقدمه
-- مسأله 
-- سابقه موضوع
-- هدف 
-- ضرورت و اهمیت پژوهش 
-- پرسشهای پژوهش 
-- فرضیه های پژوهش
-- واژههای کلیدی پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 
-- مقدمه

-- سامانه های کنترل راهبردی 

-- ناپیوستگی محیطی 
--- نیروی های اجتماعی 
--- نیروهای اقتصادی 
--- نیروهای فناوری 
--- نیروهای سیاسی 
--- آثار ناپیوستگی های محیطی 

-- تعریف کنترل راهبردی 

--- کنترلهای مثبت و منفی 
--- کنترلهای نتایج و اقدام 
--- ضرورت کنترل 
--- تعریف راهبرد

---- معیارهای راهبرد اثر بخش

-- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت

--- کنترل اجرای راهبرد
--- روایی فرضیات راهبرد
--- مدیریت مقوله راهبردی
--- کنترل تعاملی

--- بررسی های دوره ای راهبرد

--- اهمیت کنترل راهبردی

--- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی

---- رویکرد سنتی
---- رویکرد های جایگزین 
----- رویکرد انتقادی 
------ پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه
------ پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی
------ کنترل آماده باش ویژه 
----- رویکرد تنظیم متمرکز 
-- کنترل حرکت راهبردی 
-- کنترل جهش راهبردی 
-- روشهای تدوین راهبرد 

-- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد 

-- یادگیری و کنترلهای راهبردی 

-- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی

--- تعیین متغیرهای کلیدی 
--- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی 
--- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح
-- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی
-- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی 
-- سلسله مراتب کنترل راهبردی 
-- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها 
-- عملیاتی کردن کنترل راهبردی 
--- تیمهای کنترل راهبردی
--- نقش مدیریت ارشد
--- نقش کنترل کننده مدرن

-- اثربخشی سازمانی

--- مقدمه
--- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی
--- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی

--- سنجش عملکرد سازمان

--- تعریف اثربخشی

--- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی

--- معیارهای اثربخشی
--- مدل ارزشهای رقابتی
--- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی
--- چارچوب نظری پژوهش
--- جمع بندی فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
-- مقدمه 
-- جامعه ‎آماری 
-- روش نمونه گیری و حجم نمونه 
-- ابزارهای جمع آوری داده ها 
--- منابع داده ها 
--- پایایی پرسش ها 
--- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش 
--- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری 
-- روش تجزیه و تحلیل داده ها 
--- مدل تجزیه و تحلیل داده ها 
--- روشهای آماری برای تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تحلیل داده ها 
-- مقدمه 
-- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه 
-- توزیع فراوانی داده‌ها 
-- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
-- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی
-- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی
-- گزینش متغیرهای پیش بین
-- نمودار پراکنش
-- بررسی مقادیر پرت
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
-- مقدمه 
-- مروری بر چارچوب نظری پژوهش 
-- یافته های مهم پژوهش 
-- نتایج و پیشنهادهای پژوهش 
--- پیشنهاد به پژوهشگران 
--- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی
--- پیشنهاد به دولت 
منابع
پیوست

قیمت فایل فقط 69,000 تومان

خرید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1303 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 265 

وقتی صحبت از پایداری شرکت می‌شود، رجوع به کنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد اهمیت کنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود

قیمت فایل فقط 155,000 تومان

خرید

دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79- 1372 ) 

(بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه)
***برای سومین بار بصورت رایگان آپدیت شد!
*اول:ضمیمه شدن اسامی شرکتهای نمونه
*دوم:ضمیمه شدن جداول زیر در قالب پیوست:
جداول توزیع فراوانی
جداول پایایی پرسشنامه ها
جداول آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 
جداول میانگین و انحراف معیار متغیرها
جداول آزمون معناداری متغیر اثربخشی
جداول آزمون رتبه بندی متغیرهای پیش بین ( فریدمن)
جداول متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون در هر مدل
*سوم:ضمیمه شدن پرسشنامه های زیر بصورت رایگان:
1.پرسشنامه آشنایی با مشتری
2.پرسشنامه قوت وضعف رقابتی
3.پرسشنامه توانایی درفناوری
4.پرسشنامه توانایی در مدیریت
5.پرسشنامه قیمت وکیفیت
6.پرسشنامه متغیرهای اثر بخشی (نوآوری،حاضر بودن،انعطاف پذیری)
چکیده:
نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌کنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد .
برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش کرد. بنا به گفته پیتر دراکر،‌اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت کنند. همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی که در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی که برای آنها ابداع می‌کنیم، کوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی که ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم ، این مسایل آنچنان تغییر کرده اند که راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، ( ایکاف ، 1375 ) . 
یکی از هدفهای این پژوهش تأکید بر امکان مقابله با مشکل مذکور است؛ به ویژه تأکید بر شرکتهای بازرگانی کشور که در شرایط خاصی از زمان قرار دارند . به نظر می رسد دیری نخواهد پایید که حمایت های خاص دولتها کاهش خواهد یافت و شرکتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشرکتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.
فصل اول این پژوهش، مقدمه ، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق،بیان مسأله ، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است. 
کلمات کلیدی:

اثربخشی

کنترل راهبردی

بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

مقدمه
تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شرکتها را مجبور به واکنشهای متعدد و سریع می نماید. شرکتهایی که محیط را نمی پایند و پویش نمی کنند، دچار مشکلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و کنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شرکتها از بیرون کنترل می شوند (رحمان سرشت، 2-181: 1377، به نقل از فیفر و سالانسیک) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به کارگیری کنترلهای راهبردی مناسب است. کنترل به مدیران کمک می کند تا تغییرات محیطی (مثل تغییر در ماهیت رقابت ) و آثاری که آنها بر پیشرفت شرکت دارند، زیر نظر داشته باشند (استونر، 964: 1379).
وقتی صحبت از پایداری شرکت می‌شود، رجوع به کنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد. اهمیت کنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود. کنترل راهبردی شرکت را برای آگاهی از محیط بیرونی و پاسخگویی به آن، که اغلب یک منبع سریع تغییر و غیر قابل پیش بینی است، مستعد می کند، (بند و اسکلن - 1995 ). کنترل راهبردی با  زیرنظر داشتن مسیر راهبرد در حال اجرا ، سر و کار دارد. مسایل و تغییرات در فرضیات بنیادی را کشف کرده، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد ، آیا حرکت در جهت درست است؟ آیا مسایل کلیدی درجای خودشان قرار دارند؟ آیا فرضیات درباره روندهای عمده و تغییرات، درست هستند؟ آیا کارهای حیاتی که لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آیا لازم است راهبرد تعدیل یا تعطیل شود ؟ (پیرس و رابینسون - 1988). 
به نظر می رسد که شرکتهای ایرانی هنوز به اهمیت اعمال متغیرهای کنترل راهبردی پی نبرده اند. عدم آگاهی کامل از محیط شرکت، پاسخگویی، در نتیجه اثر بخشی شرکت را کاهش می‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالی که توجه پیوسته به متغیرهای محیطی موثر و انتخاب و اجرای راهبرد مناسب، باعث خواهند شد که سازمان بطور پیوسته عملکردی بالا داشته باشد.فرضیات اساسی و بنیادین سازمان باید نتیجه پویش محیط باشند. فرضیات مذکور در طی اجرای راهبرد، باید به طور پیوسته پاییده شوند. در غیر این صورت ممکن است، فرضیات حاصل از پویش اولیه محیط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تکیه بر آنها باعث کاهش عملکرد سازمان شود.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش 
-- مقدمه
-- مسأله 
-- سابقه موضوع
-- هدف 
-- ضرورت و اهمیت پژوهش 
-- پرسشهای پژوهش 
-- فرضیه های پژوهش
-- واژههای کلیدی پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 
-- مقدمه

-- سامانه های کنترل راهبردی 

-- ناپیوستگی محیطی 
--- نیروی های اجتماعی 
--- نیروهای اقتصادی 
--- نیروهای فناوری 
--- نیروهای سیاسی 
--- آثار ناپیوستگی های محیطی 

-- تعریف کنترل راهبردی 

--- کنترلهای مثبت و منفی 
--- کنترلهای نتایج و اقدام 
--- ضرورت کنترل 
--- تعریف راهبرد

---- معیارهای راهبرد اثر بخش

-- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت

--- کنترل اجرای راهبرد
--- روایی فرضیات راهبرد
--- مدیریت مقوله راهبردی
--- کنترل تعاملی

--- بررسی های دوره ای راهبرد

--- اهمیت کنترل راهبردی

--- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی

---- رویکرد سنتی
---- رویکرد های جایگزین 
----- رویکرد انتقادی 
------ پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه
------ پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی
------ کنترل آماده باش ویژه 
----- رویکرد تنظیم متمرکز 
-- کنترل حرکت راهبردی 
-- کنترل جهش راهبردی 
-- روشهای تدوین راهبرد 

-- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد 

-- یادگیری و کنترلهای راهبردی 

-- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی

--- تعیین متغیرهای کلیدی 
--- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی 
--- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح
-- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی
-- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی 
-- سلسله مراتب کنترل راهبردی 
-- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها 
-- عملیاتی کردن کنترل راهبردی 
--- تیمهای کنترل راهبردی
--- نقش مدیریت ارشد
--- نقش کنترل کننده مدرن

-- اثربخشی سازمانی

--- مقدمه
--- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی
--- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی

--- سنجش عملکرد سازمان

--- تعریف اثربخشی

--- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی

--- معیارهای اثربخشی
--- مدل ارزشهای رقابتی
--- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی
--- چارچوب نظری پژوهش
--- جمع بندی فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
-- مقدمه 
-- جامعه ‎آماری 
-- روش نمونه گیری و حجم نمونه 
-- ابزارهای جمع آوری داده ها 
--- منابع داده ها 
--- پایایی پرسش ها 
--- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش 
--- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری 
-- روش تجزیه و تحلیل داده ها 
--- مدل تجزیه و تحلیل داده ها 
--- روشهای آماری برای تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تحلیل داده ها 
-- مقدمه 
-- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه 
-- توزیع فراوانی داده‌ها 
-- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
-- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی
-- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی
-- گزینش متغیرهای پیش بین
-- نمودار پراکنش
-- بررسی مقادیر پرت
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
-- مقدمه 
-- مروری بر چارچوب نظری پژوهش 
-- یافته های مهم پژوهش 
-- نتایج و پیشنهادهای پژوهش 
--- پیشنهاد به پژوهشگران 
--- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی
--- پیشنهاد به دولت 
منابع
پیوست

قیمت فایل فقط 155,000 تومان

خرید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکیدسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 289 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 111 

این فایل را با ضمانت دانلود کنید و بدون هیچ ویرایشی از آن استفاده نمایید

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

پرسشنامه 99

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید


برای دیدن کل مظالب اینجا را کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد
بنر 120 در 240
بنر معرفی filesell
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو