پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف

پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الفدسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 321 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 443 

دانلود پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف

قیمت فایل فقط 199,000 تومان

خرید

پروژه تحقیقاتیمدیریت استراتژیکمنابع انسانی در سازمان الف

*پروژه شامل 5 فصل می باشد.
مقدمه:
چالشهای مطرح شده در حوزه مدیریت منابع انسانی (چگونگی ایجاد هماهنگی درونی و انسجام بین زیر سیستم های منابع انسانی، چگونگی ایجاد هماهنگی بین سیستم های منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی،‌ چگونگی ایجاد هماهنگی بین استراتژی های منابع انسانی با استراتژیهای کلان سازمانها و ...) به مرور منجر به طرح و ایجاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی  در سالهای نخستین دهه 1980 گردید و در کانون توجه افرادی مثل دیل و کندی، 1982 اوچی، 1981، پیترز واترمن 1982 و سایر مشاوران ذی نفوذ حوزه مدیریت قرار گرفت و دریافتند که مدیریت اثربخش منابع انسانی می تواند کیفیت را تضمین کند و از نظر مزیت رقابتی هم موثر باشد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که روشهای مدیریت منابع انسانی با فرایند مدیریت استراتژیک سازمان مرتبط شوند یعنی در واقع اولاً مسایل منابع انسانی را بخشی از دستورالعمل استراتژی سازمان تلقی نمود. ثانیاً روشهای منابع انساین را طوری انتخاب و با استراتژی سازمان مرتبط نمود که در آن نوعی هم افزایی  دیده شود.
سیستم منابع انسانی یکی از چنین نظام سازمانی است که در تدوین استراتژی کل سازمان، نقش خاص خود را دارد. ضمن اینکه عوامل اقتضایی محیطی به نوبه خود در شکل گیری استراتژیهای سازمانی تأثیر دارند و نباید از این مهم غافل ماند. چرا که بدون توجه به سیاستهای درون سازمانی و محیطی و شرایط اقتضایی نمی توان ماهیت استراتژی منابع انسانی را درک کرد.بطور کلی باید بین استراتژی منابع انسانی که به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی که از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.بطور کلی باید بین استراتژی منابع انسانی که به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی که از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.
همان طور که پیشتر گفته شد در سازمان نمی شود رابطه ای بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با استراتژی منابع انسانی وجود نداشته باشد. در حقیقت تدوین اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاستها و روشهای منابع انسانی با هدفهای استراتژیک و هدفهای سازمان رکن اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را شکل می دهد. بنابراین اگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرایندی است که سازمان می خواهد بدان وسیله بین سرمایه انسانی، اجتماعی و هوشی اعضاء با نیازهای استراتژیک سازمان ارتباط برقرار کند، در آن صورت استراتژی منابع انسانی که جزیی یا بخشی از سازمان است نقشه راههایی می شود که راهبران سازمانی برای حفظ این رابطه از آن استفاده می کنند و استراتژی منابع انسانی جاده یا راهی است که طی شده است. (بامبرگر، 1381، صص 18-17)
در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمانها و تاثیر آن در توسعه پایدار جوامع و با مد نظر قرار دادن موارد مذکور و با استفاده از مدل تحلیلی SWOT نسبت به تعیین استراتژی های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه در زیر سیستم های ورودی (اولین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی) نگهداشت کارکنان (دومین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان) خروجی کارکنان (سومین زیر سیستم) اقدام گردیده است.
کلمات کلیدی:

مدیریت استراتژیک

منابع انسانی

کارایی و تاثیر گذاری

ارزیابی و عملکرد

مدیریت جهانی دانش

مراکز ایده‌آل HR جهانی

فهرست مطالب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان

فصل اول:طرح تحقیق 7
1- مقدمه: 8
2- بیان مسئله: 11
3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 17

1-3- نقش مدیریت منابع انسانی 17

2-3- استراتژی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 20

4- پیشینه تحقیق: 22
5- اهداف تحقیق: 23
6- قلمرو تحقیق: 24
7- سوالات تحقیق: 24
8- نوع و روش تحقیق: 25
9- جامعه آماری و حجم نمونه: 25
10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 26
11- تجزیه و تحلیل داده ها: 27
12- محدودیتهای تحقیق: 27
استراتژی: 28

استراتژی منابع انسانی 28

نظام مدیریت منابع انسانی: 28

فصل دوم:معرفی جامعه مورد بررسی 33
3-1- سازمان و تشکیلات ستاد مرکزی سازمان الف: 34
1- امور اتباع خارجی و گذرنامه: 36
3- معاونت انتظامی: 37
اهم وظایف: 39
16- خدمات موسسه قرض الحسنه قوامین 48
17- مرکز فوریتهای پلیسی – 110 48
"بررسی های جمعیت شناسی سازمان الف" 51
2-3- رسالت 59
1-2-3- ویژگی ها و مشخصات بیانیه رسالت 61
3-3- هدفها 62
1-3-3- هدفهای بلندمدت 63
2-3-3- هدفهای سالیانه 63
3-3-3- برنامه های بلندمدت 68
5- مأموریت و چشم انداز سازمان الف: 75
1-5- مأموریت: 75
2-5- تکنیک ها و فن آوری های سازمان الف: 77
3-5- حیطه فعالیت: 78
4-5- بیانیه رسالت حوزه منابع انسانی ناجا سازمان الف 78
5-5- بیانیه مأموریت سازمان الف: 79
فصل سوم:مبانی نظری تحقیق 83
مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی 84
مقدمه: 84

مفهوم تاثیر گذاری سازمانی 85

تمایز کارایی و تاثیر گذاری 85
اغتشاش مفهومی 86
ماهیت این مفهوم 89
مدلهای تاثیرگذاری سازمان 90
نقش رهبری 91
رهبر تغییر 93
همکاری عالی 94
اجزا تشکیل دهنده رهبری موفق 94
تئوری تغییر شکل- امید بخش ترین؟ 97
مروری بر ابزار و تکنیک‌های طراحی 99
استفاده از اطلاعات مالی 99
گزینه‌های استراتژی مالی 101
ابزارها و تکنیک‌های طراحی استراتژیک 102
مدلسازی کامپیوتری 109

عناصر فرایند مدیریت استراتژیک 111

اهداف- 116
آنالیز محیطی 119
2- درک ماهیت محیط 120
3- آنالیز ساختاری محیط رقابتی 121
4- تعیین موضع رقابتی سازمان 124
5- تعیین فرصتها و تهدیدات اصلی 127
آنالیز توانمندی 127
1- منابع ملموس و غیر ملموس 128
2- مفهوم زنجیره ارزش 129
3- روشهای تحلیلی در آنالیز منبع 133
انتخاب استراتژیک 138
گزینه های استراتژیک 139
1- استراتژیهای مولد 140

2- آلترناتیوهای استراتژیک 141

استراتژیهای رشد خارجی 143
استراتژیهای عدم سرمایه گذاری 144
ارزیابی استراتژیک 147
اجرا و کنترل 149
مسیر پیش رو 154
نتیجه گیری 157

جدول 1 . 3 ارزیابی شرکت با استفاده از داده های مالی 161

سنجش مشارکت کارکرد HR شرکت 171
مقدمه 171
در حال حاضر اکثر مطالعات به شدت برسه، دیدگاه متمایز استوار است: 175
1- بهترین عملکرد 175
رویکرد ترکیبی 183
محدودیت های فرهنگی در فرضیات بهترین کارکرد 187
جدول 3-8 تاثیر تعیین ماهیت ارزش فرهنگی بر رفتار پاداش و تشویق 189
مثال موردی: ارزیابی در سرویسهای پرسنلی شرکت شل 199
کارتهای امتیاز تراز شده و کارتهای امتیاز HR 208
استنباط از تأثیرگذار بودن 211
سنجش ارزش انتصاب های بین المللی 215
چک لیست ابعاد استراتژیک HRM جهانی 218
نتیجه گیری 224

مدیریت دانش و شبکه‌های تخصصی جهانی 228

مقدمه 229
جهانی شدن بهترین علمکرد 231
چرا موضوع انتقال عملکردها در مرزها بحث برانگیز است؟ 239
پیچیدگی انتقال داده‌ها در میان لایه‌های متعدد مدیریت 243
متخصصین بر روی اصول منطق متفاوت کار  می‌کنند 250
درسهایی از حوزه مدیریت دانش 251
نمودار 3-5- مدل تغییر استراتژیک HR در شرکت‌های چند ملیتی 253
جوامع کاری در شرکت شل- یک مثال 254
نقش تیمهای جهانی 256
1-5- نقش شبکه‌های HR جهانی 259
شبکه‌های HR جهانی در شرکت دیاگو مثال موردی 261

استراتژیهای مدیریت دانش جهانی 263

جدول 1-5- طبقه بندی مدیریت جهانی دانش 267
رسمی سازی مراکز ایده‌آل HR جهانی 271
باکس 4-5- سه مشارکت مختلف متخصصین IHR در شبکه‌های جهانی 272
شبکه‌های تخصصی جهانی در سرویسهای پرسنلی شرکت شل 273
نتیجه گیری 280
استراتژی‌های مدیریت اداره خدمات انسانیرویکرد یکم استراتژی : ارائه خدمات با کیفیت بالا 282
1- ابتکار در تأمین مسکن ارزان قیمت : 283
2- تأسیس مرکز خدمات زنجیره ای برای مشتریان : 283
3- ارزیابی عملکرد : 283
4- برنامه اجرایی برای بهداشت روانی، عقب ماندگی ذهنی و برنامه های مبارزه با مواد مخدر : 283
6- بررسی یا تجدیدنظر در دادخواهی جنایی بیماران روانی : 284
7- جلوگیری از دسته بندی و تشکیل گروه در بین جوانان : 284
8- برنامه ریزی استراتژیکی در جلوگیری از شدت عمل خانوادگی : 284
9- بحران در بستر روانکاری : 285
5- دسترسی از طریق اینترنت (Portall) : 286
رویکرد سوم استراتژیک : ایجاد ظرفیت در سازمان های یرانتفاعی خدمات انسانی 287
رویکرد چهارم استراتژیک : تأمین وسایل رفاهی امن و مطمئن 289
رویکرد پنجم استراتژیک : توسعه محیط مالی قدرتمند و پایدار 291
رویکرد ششم استراتژیک : ارتقای امادگی در وضعیت اضطراری 293
رویکرد هفتم استراتژیک : ایجاد نیروی کار با صلاحیت، پویا و مولد 294
فصل چهارم 295
1-4- مقدمه: 296
2-4 روش تحقیق در اجرای طرح مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف 297
3-4 تجزیه و تحلیل SWOT : 298
جدول (1): ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف، نقاط قوت( SWOT) 304
نمودار 1- تجزیه و تحلیل SWOT 306
5-4 تجزیه و تحلیل PEST : 309
8-4 : جامعه آماری 314
تدوین پرسشنامه 317
" تهدیدها" در سازمان الف در فرایند"خروجی منابع انسانی" 326
11-4 روایی(اعتبار) پرسشنامه: 328
18-4 روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 332
19-4- فرایند مدیریت منابع انسانی 332
فرایند مدیریت منابع انسانی 334

فصل پنجم:مرحله خروجی منابع انسانی 338

7 – مقدمه 339
2- 7-  بررسی ادبیات قسمت خروجی 341
1- 2- 7- تغییرات پرسنلی 341
پیامدهای منفی تغییرات پرسنلی 343
علل فراسازمانی 346
علل شخصی 347
علل سازمانی (اداری) 347
اهداف برنامه های بازنشستگی 352
مفهوم حقوق بازنشستگی 354
طرحهای بازنشستگی 357
پیشنهاداتی جهت بهبود فرایند بازنشستگی 360
4-2-7- از کار افتادگی 363
5-2-7- استعفاء 365
6-2-7- انتقال 366
7-2-7- آماده به خدمت 367
8-2-7- اخراج 368
اخراج‌های نادرست 373
فرایند مصاحبه خروجی 383
3-7- مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 385
6-7- ماتریس نقاط قوت و ضعف فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) 409
جایگاه سازمان در ماتریس داخلی و خارجی چهار خانه ای 426
1-13-7- استراتژی‌های زیر سیستم بازنشستگی 437
7-13-7- استراتژی‌های زیر سیستم شهدای سازمان 440
8-13-7- استراتژی‌های زیر سیستم مشاوره و مصاحبه خروجی 441
فهرست منابع و مأخذ 442

قیمت فایل فقط 199,000 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف , مدیریت استراتژیک , منابع انسانی , کارایی و تاثیر گذاری , مدیریت استراتژیک منابع انسانی , مدیریت جهانی دانش , رشد و توسعه سازمانها , مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف