مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرردسته: فقه،حقوق،الهیات 
بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 127 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 148 

در این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد

قیمت فایل فقط 149,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

چکیده:
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]
همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
کلمات کلیدی:

مسوولیت مدنی

دولت اسلامی

جبران ضرر

مقدمه:
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم. 
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی 
مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی  به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی  که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. 
قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد. 
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی 
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی 
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: 
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: 
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: 
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: 
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی 
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: 
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای 
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی : 
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود 

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی 
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب: 
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 
4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه 
 تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت 
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 
1- حقوق مصر: 
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون: 
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:  
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت: 
د- تشکیل صندوق های تعاون : 
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا 
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی 
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون 
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام 
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه 
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله 
ب- تعریف عاقله 
ج- تعریف عصبه 
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام: 
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی: 
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها

مبحث اول : 
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی : 
گفتار اول: 
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران: 
الف) وسیله نقلیه چیست؟ 
ب) شخص مسئول کیست؟ 
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه 
 گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری 
 الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی 
 گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت 
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی  
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث 
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری 
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه  
2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان  
3-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل  
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق 
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع 
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
 ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی 
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی  
 ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت 
نتیجه گیری :
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

قیمت فایل فقط 149,000 تومان

خرید

برچسب ها : مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر , دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , مسئولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر , مسوولیت مدنی , جبران ضرر , جبران خسارت , دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود پایان نامه ارشد حقوق , دانلود پایان نامه حقوق