مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

هدف از این پایان نامه مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 317
حجم 17 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

 
 
چکیده :
از آنجائیکه شهر نشینی و توسعه شهری، یکی از عمده ترین تحولات زمانهای قدیمی وعصر جدید ، در عصر حاضر است و استان خراسان شمالی یکی از استانهای جدا شده از استان خراسان بزرگ در شمال شرق کشور ،کوهستانی بودن و واقع شدن در مرکز این استان، در دشت تکتونیکی ، سیلابی ،در طی سالهای گذشته مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیاری این استان ، خصوصاً شهر بجنورد را به دفعات متعدد دچار خسارت کرده است .  وقوع حوادث ناگوار زیادی از جمله سیل ،زمین لغزه ، زمین لرزه ، خشکسالی ،ریزش سنگ و فرونشینی ژئومورفولوژیکی ، طوفان و پیشروی بیابان ، آن را تهدید کرده و می کند . 
 
به منظور شناخت و شناسایی مخاطرات فوق در حوضه بجنورد که اثرات شگرفی در توسعه شهری و محیط انسانی داشته و آن را تهدید می کند ، اقدام به انتخاب موضوع گردید ، تا بتوان از این طریق در راستای خدمت به بخشی از کشور اقدامی شده باشد . با توجه به نوپا بودن استان و کافی نبودن بسیاری از اطلاعات و داده های محیطی و آزمایشگاهی جهت مطالعه ،کوشش شده است، از مدارک موجود ،تحلیل های دقیق و علمی همزمان یا بازدیدهای مکرر از حوضه انجام گیرد . که حاصل آن به صورت مجموعه حاضر ارائه می گردد این مجموعه شامل هشت فصل مختلف است و در تقسیم بندی فصلهای این پژوهش کوشش به عمل آمده ، ضمن طرح و تحلیل موضوع هر فصل ، رابطه منطقی بین فصلهای مختلف ایجاد شود که در نهایت به نتیجه گیری کلی انجامیده است . 
 
 
کلمات کلیدی:

توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی

مخاطره شناسی توسعه شهری

 
 
 
پیشگفتار:
در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی - توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است . 
در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت - مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .  
 
در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)،  تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است. 
 
در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است . 
 
در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی  چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر  ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید . 
 
در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری 1385 – 1335 مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد  ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق 1485 (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده  است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست عناوین
چکیده : 1
مقدمه : 3
 
  فصل اول :  کلیات طرح تحقیق
1-1  چگونگی انتخاب موضوع تحقیق 5
1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه 5
1-3   بیان مسئله و ضرورت پژوهش 6
1-4 پرسشهای تحقیق 11
1-5 فرضیه های تحقیق 11
1-6  اهداف تحقیق 11
1 -7  پیشینه تحقیق 12
1-7-1در سطح جهانی 12
1-7-2 در سطح ملی 12
1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه 13
1-8 استفاده کنندگان از تحقیق 14
1-9 متدولوژی پژوهش 14
1-9-1 روش تحلیل 14
1-9-2 روش تحقیق 14
 

   فصل دوم :  داده های ساختمانی 

2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران 21
2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: 22
2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ: 23
2-2-1 زمین ساخت کپه داغ : 24
2-2-2 زمین شناسی - چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد 24
2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود  25
2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای 25
2-2-2-3 سازتند مزدوران  26
2-2-2-4 سازند کرتاسه 26 
2-2-2-5 سازند شوریجه26
2-2-2-6 سازند تیرگان27 
2-2-2-7 سازند سرچشمه 28
2-2-8 سازند سنگانه 28 
2-2-2-9 نهشته های نئوژن 29
2-2-2-10 سازند کواترنری 30 
2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت 37
2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط 40
2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد 40
2-5-1-3 گسله غربی شیخ 40
2-5-1-4 زون گسلی آشخانه 41
2-5-1-5 گسله دنقوز داغ 41
2-5-1-6 گسله رباط قره بیل 41
2-5-1-7 گسله میامی 41
2-5-1-8 گسله جاجرم 41
2-5-1-9 گسله قلی 41
2-5-1-10 گسله نابیا 41
2-5-1-11 گسله سوقا 42
2-5- 1-12 گسله مراوه تپه 42
2-5- 1-13 گسله تکل کوه 42
2-5-1-14 گسله قورخود 42
2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی 42
2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی 43
2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ 43
2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ 44
2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی 44
5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه 45
2-5-2-6 ژرفای لرزه ها 45
2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد 46
2-6-1گسل های تراستی و واژگونه 46
2-6-1-1  گسل فیروزه 46
2-6-1-2  گسل ارکان 47
2-6-1-3 گسل حصار 47
2-6-1-4  گسل چهار خروار 47
2-6-1-5  گسل آبچور 48
2-6-2 گسل واژگونه 48
2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی 48
2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان 48
2-6-3 گسل های راستالغز 49
2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد 49
2-6-3-2گسل چوکانلو 50
2-6-4 گسل های عادی 51
2-7 کلیات ساختاری 51
2-7-1 چین ها 51
2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین 52
2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش 54
 

   فصل سوم :   اقلیم – ژئومورفولوژی

3-1  مقدمه 58
3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : 58
3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: 59
3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : 59
3-2-2- توده های مدیترانه ای : 59
3-2-3- توده های شمالی و غربی : 59
3-2-4 توده های اقیانوس هند 59
3-2-5- توده های صحرایی : 59
3-4 : بارش 59
3-4-1 : بارندگی حداکثر 24 ساعته 62
3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : 62
3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : 63
3-6- تعداد روزهای یخبندان : 66
3-7 باد : 68
3-7-1 : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری 69
3-8 : تبخیر : 71
3-9: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد 73
3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن   73
3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه : 73
3-10 : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : 74
3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته : 74
3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : 75
3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : 77
 

   فصل چهارم :  نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

4-1- مقدمه 82
4-2 رودخانه باباامان 82
4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد 82
4-4  تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل 83
4-4-1  تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز 83
4-5  سیل گیری شهرها 84
4-6  عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن 85
4-7  بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد 86
4– 7 – 1 ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد 86
4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه 78
4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه 88
4-7-1-4 توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه 89
4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه 97
4-7-2-1 آبدهی سالانه 97
4-7-2-2  برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف 99
4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای 100
4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده  در هر یک از آبراهه های اصلی 102
4-7-5 آبدهی ماهانه 103
4-7-6 آبدهی روزانه 104
4-7-7 سیلاب 106
4-7-7-1  بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی 106
4-7-8 رسوب 107
4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود 108
4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان 108
4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر 108
4-8  بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد 109
4-8-1  کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد 110
4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد 112
4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری 113
4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد 114
4-10-1  سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه 116
4-10-2 رسوب 123
4-10-2-1  برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری 123
 

   فصل پنجم :  قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد  

5-1 مقدمه 130
5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد 130
5-2-1  ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی 130
5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد 131
5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد 139
5-2-2-1 واحد Qt1 133
5-2-2-2 واحد Qt2 133
5-2-2-3 واحد Qa1 133
5-2-2-4 واحد QL 133
5-2-2-5  واحد Qc 133
5-3  بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد 134
5-3-1  ویژگیهای واحدهای غیرسنگی 134
5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2 134
5-3-1-2  شاخص مهندسی واحد Qa1 135
5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc 136
5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد 137
5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه 138
5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد 139
5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : 140
5-4  خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : 141
5-5  مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد 143
5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد 144
5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری 144
5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن 146
5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد 150
5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک 150
5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست 151
5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن 152
5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد 154
5-8-2 زلزله ورودی 154
5-8-3 بررسی استعداد روانگرایی 154
5-8-4 داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی 156
5-8-5 محاسبه فاکتور عمق 157
5-8-6 ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه 157
 

   فصل ششم :  قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

6-1 تکامل تکتونیکی 165
6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد 165
6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد 166
6-2-1 انواع گسله ها 166
6-2-2 گسلش (گسل خوردگی): 167
6-2-3 گسله های فشارشی 167
6-2-4 گسلهای راستالغز: 172
6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: 175
6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: 178
6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک: 178
6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی: 178
6-3-3 شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی 179
6-3-4 تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت 180
6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی: 181
6-3-6 نشانگرهای تاریخی: 181
6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی: 181
6-3-8 نشانگرهای ژئودزی: 181
6-3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد 181
6-3-10 راستای عمومی تنش : 188
6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: 188
6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: 189
6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها: 189
6-3-14 نتیجه‌گیری 190
6-4 بررسی های لرزه زمین ساختی 190
6-4-1 لرزه‌خیزی ایران: 190
6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ 191
6-4-3 ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: 192
6-4-3-1 تقسیم بندی بربریان (1976): 193
6-4-3-2 تقسیم‌بندی نوروزی (1976): (شکل 6-44) 193
6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993)193
6-4-3-4 پورکرمانی و اسدی (1374) 193
6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد 194
6-4-4-1 زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: 194
6-4-4-2 زمین لرزه‌های قرن بیستم 195
6-4-5 تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: 196
6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: 197
6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای 197
6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: 197
6-4-9 توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: 198
6-4-10 ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: 198
6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای: 199
6-4-11-1 رابطه فراوانی- سال: 199
6-4-11-2 فراوانی – بزرگا: 202
6-4-11-3 فراوانی - عمق کانونی: 203
6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb 203
6-4-11-5 تعیین حد آستانه: 204
6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر 204
6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 205
6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: 205
6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: 205
6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها 206

 

   فصل هفتم :  روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

7-1 مقدمه : 211
7-2 : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد 211
7-2-1 شهر قدیم بجنورد 212
7-2-2 بجنورد امروز 214
7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری 218
7-3-1 مقدمه 218
7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید 219
7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد 222
7-3-4 مهاجرت 223
7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی 225
7-4  روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد 228
7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری 228
7-4-2  مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته 229              
7-4-3 جهات توسعه231
7-4-4 ویژگیهای کالبدی 233
7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد 236
7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری236
7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز239
7-5-2-1 رطوبت خاک240
7-5-2-2 بافت خاک 240
7-5-2-3 استحکام برشی 240
7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک 241
7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی 241
7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی 241
7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد 242
7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد 243
 

  فصل هشتم:   نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS

8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری 250
8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد 251
8-3  نقشه شیب (Slope map) 252
8-4 نقشه جهت شیب 254
8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد 256
8-6  لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر 257
8-7  لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر 257
8-8  ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد 258
8-9  نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد 258
8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد 260
 8-11نتیجه گیری نهائی 261 
8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات 267
8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد 268
 
منابع 310
 
     

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود