شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس

شبیه-سازی-آباکوس-و-رفتار-تیرهای-تقویتی-بتنی-با-آرماتورهای-خارجی-توسط-نرم-افزار-آباکوس
شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: cae & pptx
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 10347
قیمت: 39000 تومان

بخشی از متن:
شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس
عنوان: بررسی رفتار تیرهای تقویت شده بتنی با استفاده از آرماتورهای خارجی (توسط نرم افزار آباکوس)


شبیه سازی و کدنویسی در نرم افزار آباکوس تهیه شده است. یک گزارش کار بصورت فایل پاورپوینت با فرمت ptx نیز تهیه شده است که برای ارایه سمینار مناسب است.

فهرست پاورپوینت

مقدمه 4

تئوری مسأله 6

روش های متداول مقاوم سازی 7

پیشینه علمی موضوع 8

روش انجام کار 9

گروه بندی نمونه ها 10

روش طراحی 13

نتایج تحقیق 15

نتیجه گیری 26

پیشنهادات 27

مراجع 28

قدردانی 32

روش انجام کار
.1طراحی و تحلیل 11 تیر بتنی به ابعاد 0/2×0/2 و طول دهانه آزاد 2/5 متر در نرم افزار ABAQUS
.2 با توجه به درصد آرماتور داخلی نمونه های آزمایشگاهی به سه گروه I، II و III تقسیم می شوند.
.3 در همه نمونه ها از خاموتهای نمره 8 با فاصله مرکز تا مرکز mm 100 استفاده شده است.
.4 هر تیر تحت بارگذاری KN300

گروه IA:

•دارای 4 تیر
•آرماتور های کششی داخلی از سه آرماتور نمره 12 و
آرماتور فشاری از دو آرماتور نمره 10 تشکیل شده است.

• تیر A0 بعنوان تیر مرجع ( بدون آرماتور خارجی)
•A1 با سه آرماتور نمره 12، A2 با دو آرماتور نمره 18 و
A3 با چهار آرماتور نمره 14 تقویت شده اند.

گروه IIB :
• دارای 4 تیر
•آرماتور های کششی داخلی از چهار آرماتور نمره 14
و آرماتور فشاری از دو آرماتور نمره 10 تشکیل شده است.

• تیر B0 بعنوان تیر مرجع ( بدون آرماتور خارجی)
•B1 با سه آرماتور نمره 12، B2 با دو آرماتور نمره 18
و B3 با چهار آرماتور نمره 14 تقویت شده اند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.