دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-فناوری-اطلاعات-دربهره-وری-کارکنان-دانشگاه-علوم-پزشکی
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: dox
تعداد صفحات: 145
حجم فایل: 420
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
فرمت word
صفحات 145
خروجی نرم افزار spss
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-3- اهداف تحقیق 8
1-4- فرضیه‌های تحقیق 8
1-5- مدل مفهومی تحقیق 9
1-6- روش تحقیق 9
1-7- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 10
1-8- روش گردآوری اطلاعات 10
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-11- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-11-1- تعاریف نظری 10
1-11-2- تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- فناوری اطلاعات 13
2-1-1- تاریخچه فناوری اطلاعات 13
2-1-2- تعاریف فناوری اطلاعات 16
2-1-3- بکارگیری فناوری اطلاعات 19
2-1-4- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها 20
2-1-5- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها 21
2-1-6- تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات 24
2-1-7- تأثیرات فناوری اطلاعات بر جامعه 25
2-1-8- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد 28
2-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها 29
2-1-10- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 32
2-2-بهره وری 35
2-2-1-تعریف بهره وری 35
2-2-2-پیشینه ومفهوم بهره وری 41
2-2-3- عوامل موثر بر افزایش بهره وری 46
2-2-3-1- عوامل داخلی 47
2-2-3-2- عوامل خارجی 49
2-2-4- بهره وری نیروی انسانی 50
2-2-4-1- اهمیت نیروی انسانی در بهره وری 51
2-2-4-2- نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی 52
2-2-4-3- عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی 53
2-2-4-4-عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی کار 57
2-2-4-5-قطعنامه سازمان ملی بهره وری در ایران 57
2-3- فناوری اطلاعات و نقش آن در افزایش بهره وری سازمانی 60
2-3-1- ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 61
2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 61
2-3-3- نقش IT در فرآیندهای سازمان 62
2-3-4- مدیران وفناوری اطلاعات 63
2-3-5- نقش بهره وری در سازمان ها 64
2-3-6- طرح ریزی تکنولوژی اطلاعات در بهره وری سازمان 65
2-3-7- تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری 67
2-4- اطلاعاتی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 68
2-4-1- معرفی دانشگاه 68
2-4-2- اهداف راهبردی 69
2-4-3- بخش های دانشگاه 70
2-4-4- نرم افزار های مورد استفاده در سیستم اداری دانشگاه: 70
2-5- پیشینه تحقیق 71

فصـل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- قلمرو تحقیق 75
3-3-1- قلمرو موضوعی تحقیق 75
3-3-2- قلمرو مکانی تحقیق 76
3-3-3- قلمرو زمانی تحقیق 76
3-3-4- جامعه آماری 76
3-3-5- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه 76
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 77
3-5- تحلیل پرسشنامه 77
3-6- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 78
3-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش 78
3-6-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 79
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 81
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق 82
4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخگویان 82
4-2-2- آمار توصیفی سوالات مورد بررسی 86
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 88
4-4- تحلیل دادهها 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 100
5-2- نتایج آمار توصیفی 100
5-3- نتیجه گیری از فرضیه ها 100
5-3-1- نتایج بررسی فرضیه ی اصلی تحقیق 100
5-3-2- نتایج بررسی فرضیه های فرعی تحقیق 101
5-4- بحث 103
5-5- پیشنهادها 104
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
5-7- محدودیت های تحقیق 105
پیوست‌ها 106
منابع و مآخذ 115
منابع فارسی 116
منابع غیر فارسی 120
چکیده انگلیسی 123


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (2-1) مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان» (علیدوستی، 1384) 22
جدول (2-2) مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند» 23
جدول (2-3) کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «هیکس» 24
جدول (2-4) متغیرهای طراحی سنتی و فناوری اطلاعات (قلی‌پور، 1383) 34
جدول (2-5) مفهوم بهره وری منبع: (ساعتچی، 1380) 37
جدول (2-6) مفهوم جامع بهره وری منبع: (نویدی، 1381) 41
جدول (2-7) مفهوم بهره وری منبع: (خلیلی شورینی، 1375) 45
جدول (2-8) بهره وری چیست؟ منبع: (روستا، 1374) 46
جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ) 79
جدول (4-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 82
جدول (4-2) توزیع پاسخگویان براساس رده سنی 83
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 84
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت 85
جدول (4-5) آماره مربوط به متغیر" فناوری اطلاعات " 86
جدول (4-6) آماره مربوط به فاکتورهای فناوری اطلاعات 86
جدول (4-7) آماره مربوط به متغیر" بهره وری کارکنان " 87
جدول (4-8) آماره مربوط به فاکتورهای بهره وری کارکنان 87
جدول (4-9) توزیع نرمال(SHAPIRO-WILK) متغیرهای تحقیق 88
جدول (4-10) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان 89
جدول (4-11) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش توانایی 90
جدول (4-12) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر درک و شناخت کارکنان 91
جدول (4-13) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر حمایت سازمانی 92
جدول (4-14) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر ایجاد و افزایش انگیزش 93
جدول (4-15) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش بازخور 94
جدول (4-16) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش اعتبار 95
جدول (4-17) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش سازگاری 96
جدول (4-18) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به فناوری اطلاعات 97
جدول (4-19) تجزیه و تحلیل ANOVA (رگرسیون) فناوری اطلاعات 98


## بخشی از متن

فرضیه‌های تحقیق
1-4-1- فرضیه اصلی
- فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
1-4-2- فرضیه های فرعی
- فناوری اطلاعات بر افزایش توانایی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش درک و شناخت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر حمایت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد
- فناوری اطلاعات بر ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر بازخور در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش سازگاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
1-5- مدل مفهومی تحقیق

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق برگرفته از نظریه هرسی و گلداسمیت (مدلACHIEVE)
1-6- روش تحقیق
این تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی و از نظر هدف و نتیجه، در زمره تحقیقات کاربردی است.
1-7- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل(ستاد مرکزی) می باشد که هم اکنون تعداد کارکنان 296 نفر می باشد با توجه به جدول کوکران نمونه آماری تحقیق حاضر 196 نفر می باشد که بصورت نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شده است.
1-8- روش گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش می باشد که با مطالعه مقالات و پایان نامه های مختلف موجود در اینترنت و نشریه های گوناگون، از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم می شود. دسته دوم؛ اطلاعات حاصل از روش میدانی (پرسشنامه) می باشد.
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات برای ادبیات تحقیق از کتاب‌ها، مقاله‌ها و نشریه‌ها و برای اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
درسطح آمار توصیفی مشخصات افراد نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در سطح آمار استنباطی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری Spss19، با توجه به نوع متغیر ها و اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (ANOVA) استفاده شد.
1-11- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تخقیق
1-11-1- تعاریف نظری
فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. (فرهنگ کوچک اکستورد)
- فناوری اطلاعات را می توان مجموعه متون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعالیت‌های سازمان بر محور اطلاعات و دانش بکار گرفته می شوند.
فناوری اطلاعات رشته ای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده می کند و اثر سیستم رایانه‌ای را بر افراد، سازمان ها و جامعه بررسی می‌کند. فناوری اطلاعات به شما می آموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته، کسب و کار جدیدی را آغاز کنید و یا اصولاً چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها کسب و کار موثرتری را برقرار کنید. (پاول و اینگام ، 2003)
بهره‌وری:
به طور کلی می توان گفت بهره وری یک رابطه بین مقدار ستانده (مقدار تولید شده) و مقدار نهاده (مقدار منابع به کار رفته در جریان تولید) می باشد. بهره وری یک نسبت بین خروجی (کالاها و خدمات ) و ورودی (نهادهای مصرف شده) در فرایند تولید است. به عبارت دیگر:

بنابراین بهره وری بیان می کند که از یک واحد نهاده، چند واحد ستاده می توان به دست آورد. (راهنمای جامع مدیریت بهره وری، 1379)
1-11-2- تعاریف عملیاتی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.