آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل نبودن منابع کافی در معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین آشنا نبودن دانش آموزان با تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد آنها ، اینجانب خود را مسئول دیدم که دانش ...